CULTURES SUBALTERNITZADES

La Cultura és un camp de batalla en territoris com l’Hospitalet, el barri de la Florida i les Planes ha patit un alt grau de violència i estigmatizació que ha polaritzat en molts casos posicionaments identitaris. Entre l’assimilació cultural al model hegemònic que conduïa al desig de sortir del barri com a indicador de l’ascensió social, per una banda, i l’orgull de barri i l’exageració dels hàbits i pràctiques més demonitzats, per l’altra, trobem un ventall de posicionaments que enriqueixen un debat necessari sobre les polítiques culturals i que posa al centre el dret de tots i totes a poder desenvolupar i posar en circulació les nostres formes de ser i estar al món. És en tot aquest debat que hi trobem la importància de la cultura com a instrument per decidir com construir les nostres comunitats.

La música , les ràdios locals , les ocupacions informals del carrer per part dels nens i nenes, els espais i les formes de fer més feminitzats… són algunes de les pràctiques amb les que treballarem per valorar les economies a les que estan vinculades i entendre la seva dimensió comunitària.

 

Parlar de cultura i Economia Social i Solidaria implica trencar amb l’imperant mercantilització de la cultura. Aquesta mercantilització s’ha normalitzat fins al punt de confondre la democratització de la cultura amb garantitzar l’accés al al consum cultural. L’ESS hauria de situar-se, per contra, en el paradigma dels drets i la democràcia cultural, entesos com el dret a participar activament en la producció cultural i la garantia dels mitjans necessaris per fer-ho. Des d’aquest posicionament, l’eix de cultura pretent visibilitzar altres espais de creació i economía comunitària alternatius. Així mateix, aquests nous espais podrien representar una alternativa a la folclorització de les pràctiques culturals populars, que ha sigut històricament una manera de transformar en espectacles buits i exotitzats manifestacions culturals vinculades a cosmovisions concretes.

 
 
 
 

PROJECTES RELACIONATS

És un espai de trobada on poder experimentar i crear col·lectivament materials gràfics sobre relats, imatges i sabers que conviuen al barri de La Florida, tots els dilluns de 17

Espai obert per assajar pràctiques comunitàries que generin economies vinculades a la producció tèxtil.

Es un espai impulsat des de l’eix de Cultures Subalternitzades perquè el veïnat es trobi i s’autoorganitzi amb l’objectiu d’anar potenciant un esperit crític i un discur

A jugar al carrer! vol posar en valor i afavorir l’ocupació i el rol actiu dels infants en la construcció de barri com a eix per la millora dels vincles comunitaris.

El grup Cinema la barri està conformat des de fa 8 anys per veïns i veïnes de la Florida i Les planes, així com personal de la Biblioteca Florida, el Centre Municipal Florida -

El projete de ràdio comunitària te com a objectiu la implementació d’un espai de radio, generant xarxa entre els diferents projectes de ràdio que es troben al barri i revisit